Skip to content

Opći uvjeti korištenja

Dobro došli na internetsku stranicu https://totalenergies.hr. Povezivanjem s internetskom stranicom potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili bez ograničenja ili rezervacije ove Opće uvjete korištenja i Politiku zaštite osobnih podataka . Imajte na umu da ako posjetite druge internetske stranice Grupe TotalEnergies za te internetske stranice vrijede drugi opći uvjeti i politike koje se tiču zaštite osobnih podataka. Preporučuje se da pažljivo pročitate pravne obavijesti koje se na njima nalaze.

1. Identitet

Društvo koje objavljuje internetsku stranicu (u daljnjem tekstu: društvo)

TotalEnergies Marketing Croatia d.o.o.

Sjedište: Horvatova ulica 80A; 10000 Zagreb; R. Hrvatska

Tip društva: D.O.O.

Temeljni kapital: 600.000 HRK

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu

Porezni broj: HR04035762576

E-pošta: [email protected]

Broj telefona: + 385 1 670 03 39

Direktor odgovoran za objavljivanje: Priscilia Dubocage 

 

Izdavač web stranice:

TotalEnergies SE s kapitalom od 6.030.629.587,50 eura, čije je sjedište smješteno na Tour Coupole – 2 Place Jean Millier – 92078 Paris La Defense Cedex – Francuska i upisano u Trgovinski i komorski registar Nanterre pod brojem 542 051 180. PDV broj: FR 59 542 051 180.

Lokalni tehnički dizajn i razvoj internetske stranice: 

RADOMIR STANKOVIĆ PR, RS CONSULTING AGENCIJA, poduzetnik, čije se sjedište nalazi na adresi Todora Dukina 64a, 11000 Beograd,
R. Srbija

Upisan u Agenciji za privredne registre pod brojem BP 153434/2007
Broj telefona:  +381 653232032

Izrada internet stranice: RS Consulting www.rsconsulting.rs   

Usluge poslužitelja:

Acquia Cloud Site Factory located at Frankfurt, Germany
Headquarter located at 53 State Street, Boston, MA 02109, USA 
Dun and Bradstreet (D&B):   015922699
Telefon: +1 617-588-9600

Društva unutar Grupe TotalEnergies imaju vlastitu pravnu osobnost i neovisan pravni status. Društvo koje objavljuje ovu internetsku stranicu član je Grupe TotalEnergies. Nazivi „TotalEnergies“ i „Grupa TotalEnergies“ ponekad se na ovoj internetskoj stranici upotrebljavaju radi praktičnosti, a upućivanje se općenito odnosi na društvo TotalEnergies SE (holding društvo) i njezina društva kćeri i povezana društva. Isto tako, izrazi „mi“, „nas“ i „naše“ upotrebljavaju se za upućivanje na društvo ili bilo koje društvo Grupe TotalEnergies općenito ili na osobe koje za njih rade. Ovi se izrazi koriste i kada ne ma svrhe imenovati određeno društvo ili društva. Iz ovih izraza ne može se zaključiti da su društvo TotalEnergies SE ili bilo koje njegovo društvo kći ili povezano društvo uključeni u poslovanje i upravljanje bilo kojim drugim društvom Grupe TotalEnergies.

2. Informacije o djelatnostima

Ova internetska stranica prikazuje informacije o određenim djelatnostima društva i Grupe TotalEnergies. Društvo ima pravo mijenjati informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici u svakom trenutku bez prethodne najave. Ove informacije služe kao opće informacije bez ikakvih jamstava da su prikladne za neku određenu svrhu.

3. Intelektualno vlasništvo

3.1 Vlasništvo društva

3.1.1 Sve informacije ili dokumenti (tekst, animirane ili statične slike, baze podataka, zvukovi, fotografije, znanje ili navedeni proizvodi) pohranjeni na internetskoj stranici i u njezinoj općoj strukturi vlasništvo su ili društva ili društava unutar Grupe TotalEnergies te podliježu pravima upotrebe, umnožavanja ili priopćavanja javnosti kojoj su dodijeljena.

3.1.2 Ove informacije, dokumenti i navodi podliježu zakonima koji štite autorska prava u mjeri u kojoj su stavljeni na raspolaganje javnosti putem ove internetske stranice. U pogledu prava intelektualnog vlasništva niti jednoj strani nisu dodijeljene nikakve licencije niti prava osim prava pregledavanja ove internetske stranice.

3.1.3 Umnožavanje dokumenata sadržanih na internetskoj stranici dopušteno je isključivo u informativne svrhe za osobnu i privatnu upotrebu. Svako umnožavanje ili upotreba primjeraka izrađenih u druge svrhe službeno je zabranjena i podliježe prethodnom i formalnom odobrenju društva. U svim slučajevima, prilikom ovlaštenog umnožavanja informacija pohranjenih na ovoj internetskoj stranici potrebno je navesti njihov izvor i vlasnika.

3.2. Posebna obilježja

Ukoliko nije drukčije propisano, nazivi društava, logotipi, proizvodi i marke navedene na internetskoj stranici vlasništvo su društva ili društava Grupe TotalEnergies ili su podložni pravima korištenja, umnožavanja ili predstavljanja/priopćavanja javnosti koja su joj dodijeljena. Nemate ih pravo upotrebljavati prije prethodnog pisanog odobrenja društva

3.3. Baze podataka

Društvo je voditelj obrade baza podataka na internetskoj stranici i vlasnik svih baza podatka koje su stavljene na raspolaganje. Izvlačenje ili ponovna upotreba bitnih kvalitativnih i kvantitativnih dijelova baza podataka nije dopuštena čak ni u privatne svrhe.[4]

4. Vaše obveze 

4.1. Pravo na korištenje informacijama

Svaki posjetitelj internetske stranice koji pruža informacije jamči društvu sva prenosiva prava koja se tiču navedenih informacija i ovlašćuje društvo da se njima koristi. Informacije koje posjetitelji stavljaju na raspolaganje neće se smatrati povjerljivima. Međutim, informacije stavljene na raspolaganje smatraju se osobnim podacima prema definiciji važećeg zakona, što znači da se obvezujemo obrađivati navedene informacije u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka, koja se primjenjuje na ovu internetsku stranicu.

4.2. Usklađenost sa zakonom

 Svaki posjetitelj ove internetske stranice potvrđuje da je suglasan ili suglasna s ovim mjerama i važećim zakonima, a posebice potvrđuje:

  • da ima mogućnost i sredstva potrebna za pristup internetskoj stranici i njezinu upotrebu,
  • da je provjerio da upotrijebljena IT konfiguracija ne sadrži viruse te da je u potpunosti ispravna,
  • da prema potrebi jamči društvu i partnerima pravo korištenja informacijama stavljenim na raspolaganje (koje nisu podaci osobne prirode).
  • da mora čuvati povjerljivost te da je posljedično odgovoran za upotrebu i sigurnost pristupnih kodova i lozinki koje društvo može poslati za pristup određenim dijelovima. Društvo zadržava pravo obustaviti pristup internetskoj stranici u slučaju zloupotrebe ili pokušaja zloupotrebe navedenog pristupa.

 

5. Hipertekstualne poveznice

5.1. Aktivacija poveznica. Društvo formalno ne prihvaća nikakvu odgovornost u pogledu sadržaja internetskih stranica na koje pruža poveznice. Navedene poveznice ponuđene su korisnicima ove internetske stranice kao usluga. Pogledajte opće uvjete i politiku zaštite osobnih podataka za internetske stranice kako biste razumjeli njihovu praksu. Odluka o upotrebi poveznica isključivo je na korisniku internetske stranice. U svakom trenutku možemo izmijeniti ili obrisati poveznicu na ovoj internetskoj stranici.

5.2. Autorizacija poveznice. Ako želite stvoriti hipertekstualnu poveznicu na ovu internetsku stranicu, morate ishoditi prethodno pisano ovlaštenje društva koristeći se kontaktnim podacima koji su navedeni na kraju ovog dokumenta.

6. Formalna obavijest

6.1. Informacije

6.1.1 Informacije (u daljnjem tekstu: informacije) koje su dostupne na ovom poslužitelju dostupne na ovom poslužitelju svjetske mreže (www) stavljaju se na raspolaganje u dobroj vjeri.

6.1.2 Ove se informacije smatraju ispravnima ako su objavljene na internetskoj stranici. Međutim, društvo ne tvrdi i ne jamči da su informacije sveobuhvatne i točne. Sami snosite rizike koji proizlaze iz vašeg oslanjanja na navedene informacije. Informacije se pružaju pod pretpostavkom da vi ili neka druga osoba koja ih prima prije upotrebe možete odrediti svoj interes za određenu svrhu. Društvo ni pod kojim okolnostima ne prihvaća odgovornost za štetu koja proizlazi iz oslanjanja na navedene informacije, njihove upotrebe ili upotrebe proizvoda na koji se odnose.

6.1.3 Informacije se neće smatrati preporukom za upotrebu informacija, proizvoda, postupaka, opreme ili formula koje su u suprotnosti s patentom, autorskim pravom i registriranim trgovačkim znakom. Društvo odbija svaku eksplicitnu ili implicitnu odgovornost u slučaju da je upotreba informacija u suprotnosti s patentom, autorskim pravom ili registriranim zaštitnim znakom.

6.1.4 Društvo i sva društva kćeri ili povezana društva u izravnom ili neizravnom vlasništvu te sva društva unutar Grupe TotalEnergies kategorički odbacuju svaku interpretaciju koja može asimilirati sadržaj njihovih internetskih stranica s prodajnim ponudama ili poticanjem na kupovinu udjela ili drugih uvrštenih ili neuvrštenih prenosivih vrijednosnih papira.

6.1.5 Ne daje se ni eksplicitno ni implicitno jamstvo u pogledu komercijalne prirode informacija koje su stavljene na raspolaganje ili njihova prikladnost za navedenu svrhu kao ni za proizvode na koje se navedene informacije odnose.

6.1.6 Društvo se ni u kom slučaju ne obvezuje ažurirati ili ispravljati informacije koje su podijeljene na internetu ili na njegovim internetskim poslužiteljima. Slično tome, Društvo zadržava pravo izmjene i dopune ili ispravka sadržaja svoje internetske stranice u svakom trenutku bez prethodne obavijesti.

6.2. Izjave o budućem poslovanju

6.2.1 Informacije navedene na ovoj internetskoj stranici mogu sadržavati izjave o budućem poslovanju koje se odnose na financijski položaj, rezultate poslovanja, aktivnosti i industrijsku strategiju društva, društva TotalEnergies SE i/ili društava Grupe TotalEnergies. Takve izjave podložne su rizicima i neizvjesnostima. Te se izjave temelje na uvjerenjima i pretpostavkama uprave te na informacijama koje su upravi trenutačno dostupne. Izjave o budućem poslovanju uključuju informacije koje se tiču prognoza, projekcija, očekivanih sinergija i ostale informacije koje se tiču mogućih ili predviđenih budućih rezultata, a mogu im prethoditi ili ih mogu slijediti ili na neki drugi način mogu uključivati izraze kao što su „vjeruje“, „očekuje, „predviđa“, „namjerava“, „planira“, „ima za cilj“, „pretpostavlja“ ili slične izraze. Izjave o budućem poslovanju ne jamče rezultate ili vrijednosti. One uključuju rizike, neizvjesnosti i pretpostavke. Budući rezultati mogu se znatno razlikovati od rezultata navedenih u ovim izjavama. Mnogi od čimbenika koji će određivati ove rezultate i vrijednosti izvan su kontrole ili mogućnosti predviđanja društva.

6.2.2 Dokumenti uključeni u ovu internetsku stranicu mogu sadržavati informacije o budućem poslovanju grupe (uključujući ciljeve i trendove) kao i izjave o budućem poslovanju u smislu značenja Zakona o reformi parničnih postupaka u vezi s privatnim sigurnosnim papirima iz 1995. posebice u odnosu na financijsko stanje, rezultate poslovanja, poslovanje, strategiju i planove društva TotalEnergies. Ovi podaci ne predstavljaju prognoze u smislu Uredbe Europske komisije br. 809/2004. Takve informacije i izjave o budućem poslovanju uključene u ove dokumente temelje se na nizu ekonomskih podataka i pretpostavki izvedenih u dotičnom gospodarskom, konkurentnom i regulatornom okruženju. One se u budućnosti mogu pokazati netočnima te su podložne brojnim rizičnim čimbenicima koji bi mogli dovesti do značajne razlike između stvarnih i očekivanih rezultata uključujući fluktuacije tečaja, cijenu naftnih proizvoda, mogućnost ostvarivanja smanjenja troškova i operativne učinkovitosti bez ometanja poslovanja, okolišnih regulatornih razmatranja i opće gospodarske poslovne uvjete. Određene financijske informacije temelje se na procjenama posebice u ocjeni nadoknadive vrijednosti imovine i potencijalnih oštećenja imovine s tim vezi.

Ni društvo TotalEnergies niti bilo koje njegovo društvo kći ne preuzimaju nikakvu obvezu javnog ažuriranja informacija ili izjava o budućem poslovanju, ciljeva ili trendova sadržanih u ovim dokumentima bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili drugog. Dodatne informacije o čimbenicima, rizicima i nesigurnostima koje bi mogle utjecati na financijske rezultate društva ili aktivnosti grupe navedene su u najnovijem registracijskom dokumentu čiju verziju na francuskom jeziku društvo pohranjuje kod francuskog regulatornog tijela Autorité des Marchés Financiers, a godišnje izvješće pohranjuje na obrascu Form 20-F kod američke agencije za sigurnosne papire i burzu United States Securities and Exchange Commission (SEC).

6.3. Raspoloživost

Društvo ne jamči da će internetska stranica raditi bez prekida ili da poslužitelji koji osiguravaju pristup internetskoj stranici rade i/ili da stranice trećih strana na koje upućuju hipertekstualne poveznice ne sadrže viruse.

 

7. Ažuriranja uvjeta korištenja internetske stranice i mjerodavno pravo

Društvo može ažurirati ove Uvjete korištenja internetske stranice u bilo kojem trenutku. Stoga ste pozvani da redovito konzultirate najnovije Uvjete korištenja koji su na snazi. Ovi Opći uvjeti korištenja internetske stranice podložni su važećim zakonima[6].

8. Kontaktni podaci

Sva pitanja koja se tiču uvjeta upotrebe internetske stranice uputite na adresu e-pošte [email protected] ili poštom na sljedeću adresu:

Horvatova ulica 80A; 10000 Zagreb ; R. Hrvatska
Naziv odjela / službe:  odjel za administraciju